Điện thoại hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Thông báo

Điện thoại hỗ trợ kỳ thi THPT Quốc gia 2018

THÔNG TIN HỖ TRỢ KỲ THI THPT QUỐC GIA VÀ CÔNG TÁC

TUYỂN SINH ĐH, CĐSP, TCSP NĂM 2018

 

Ký hiệu: 047

Tên đơn vị: Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận

Địa chỉ website của đơn vị: sgddt.binhthuan.gov.vn

 

STT

Họ và tên

Chức danh, chức vụ

Điện thoại

Email

1

Huỳnh Ngọc Thành

TP. KT&QLCL

0918567404

thanhhn@sgddt.binhthuan.gov.vn

2

Trần Lương Công Khanh

TP. GDCN&GDTX

01636392849

khanhtlc@sgddt.binhthuan.gov.vn

3

Nguyễn Văn Thạch

PTP. KT&QLCL

0975143467

thachnv@sgddt.binhthuan.gov.vn

4

Nguyễn Tuấn Anh

CV. GDCN&GDTX

0913764345

ntanh1971@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech