V/v Chương trình thực hiện Kế hoạch kiểm soát thuốc lá

Thông báo

V/v Chương trình thực hiện Kế hoạch kiểm soát thuốc lá

Kính gửi: -Trưởng phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;

                                                  -Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc Sở. 

            Căn cứ kế hoạch số 6803/KH-UBND, ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh về việc “Thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh” và Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2010 về việc “Ban hành Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục”, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Thủ trưởng các đơn vị triển khai các nội dung liên quan đến Chương trình thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá trong ngành giáo dục như sau:

           

I. Mục đích, yêu cầu:

            1. Chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan, trường học làm tốt công tác thông tin tuyên truyền sâu rộng trong đội ngũ Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên về nhận thức, hành động nhằm:

-Góp phần thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1315/QĐ-TTg, ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và Kế hoạch số 6803/KH-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh về việc thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá và công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

-Triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn việc hút thuốc lá trong các cơ quan quản lý giáo dục, các đơn vị trường học và các Trung tâm GDTX-HN góp phần làm giảm tỷ lệ mắc và tử vong do các bệnh có liên quan đến sử dụng sản phẩm thuốc lá.

-Tăng cường quản lý các hình thức nghiêm cấm việc buôn bán các sản phẩm thuốc lá trong các cơ quan quản lý giáo dục, các trường học, trung tâm..

           

2. Yêu cầu:

-Công tác truyền thông giáo dục về tác hại nguy hiểm của thuốc lá phải được tiến hành thường xuyên, kết hợp nhiều hình thức đa dạng và sâu rộng trong CBQL, giáo viên, nhân viên và học sinh (như tại các hội nghị, các sinh hoạt chủ đề, chủ điểm, thông qua việc mời báo cáo viên, tuyên truyền viên tại địa phương).

-Thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá trong cơ quan, trường học.

 

II. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ vào mục đích, yêu cầu và đặc điểm tình hình của các đơn vị cần có các biện pháp tăng cường tổ chức nội dung tuyên truyền, quán triệt về tác hại của hút thuốc lá và hút thuốc thụ động; hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam với các hình thức phù hợp, thiết thực, mang tính giáo dục sâu rộng.

Về nguồn tài liệu phục vụ cho công tác tuyên truyền, đề nghị các đơn vị chủ động liên hệ Trung tâm y tế, Phòng Văn hóa-Thể thao, Đài phát thanh-Truyền hình của các huyện, thị xã, thành phố. Riêng các Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo giao trách nhiệm cho lãnh đạo các phòng tổ chức chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện và photocoppy các tài liệu tuyên truyền gửi cho mỗi trường trực thuộc trên địa bàn, như:

-Quyết định số 1315/QĐ-TTg, ngày 21/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá.

-Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2010 về việc “Ban hành Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục”

-Kế hoạch số 6803/KH-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thực hiện Công ước khung về kiểm soát thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

-Kế hoạch số 5463/KH-UBND, ngày 18/11/2010 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc triển khai công tác thanh tra, kiểm tra liên ngành về phòng, chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn tỉnh.

 

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 4157/SGD&ĐT-VP, ngày 31/12/2009 về việc tăng cường công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá.

 

3. Đối tượng, nội dung thanh tra, kiểm tra:

3.1.Đối với các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu:

-Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức quán triệt các quy định về phòng, chống tác hại của thuốc lá và tổ chức triển khai thực hiện tại cơ quan, đơn vị; thực hiện nếp sống văn minh nơi công sở, phát động phong trào”không khói thuốc nơi làm việc”. Xây dựng trường học không khói thuốc lá. Xây dựng nếp sống văn hóa: không mời, không sử dụng thuốc lá, không thanh toán các khoản chi cho thuốc lá.

-Tại những nơi cấm hút thuốc phải treo biển có chữ hoặc biểu tượng “Cấm hút thuốc lá-No smoking”

3.2. Đối với người hút thuốc lá:

-Đến cuối năm 2010 nghiêm cấm hút thuốc lá nơi công cộng (cả ngoài trời và trong nhà); trường học,…

-Cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục phải gương mẫu thực hiện không hút thuốc lá trong các trường học và nơi làm việc.

-Tất cả các trường học từ nhà trẻ, mẫu giáo, các cấp phổ thông đến cao đẳng, đại học không có giáo viên, học sinh, sinh viên hút thuốc.

4. Các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện theo nội dung các Phụ lục của Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT, ngày 13/8/2010 (Sở đã Sao y số 43/SY-SGD&ĐT ngày 20/8/2010) theo định kỳ hàng quý: trước ngày 25 của tháng cuối quý cho Văn phòng Sở GD&ĐT.

           

            Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc.

                                                                          

Nơi nhận:                                                                                               GIÁM ĐỐC

-Như trên;

-Ban Giám đốc;                                                                                                  (Đã ký)

-Phòng, ban Sở;

-Lưu: VP, VT (QT 55b). 

 

 

                                                                                                                Mai Xuân Bá
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech