Thông báo kết quả Hội thảo biên soạn lịch sử truyền thống ngành GD&ĐT Bình Thuận....

Thông báo

Thông báo kết quả Hội thảo biên soạn lịch sử truyền thống ngành GD&ĐT Bình Thuận....

      UBND TỈNH BÌNH THUẬN                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                                                                        Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

   

   Số:467 /SGD&ĐT-VP                                                                             Bình Thuận, ngày  04  tháng 3 năm 2011

 

THÔNG BÁO

Về kết quả Hội thảo Ban biên soạn lịch sử truyền thống ngành Giáo dục Bình Thuận thời kỳ từ năm 1945 đến năm 2010 (Lần thứ nhất-năm 2011)

 

          Ngày 24/02/2011, Ban Biên soạn lịch sử truyền thống ngành Giáo dục tỉnh Bình Thuận thời kỳ từ năm 1945 đến năm 2010 đã hội thảo về việc tiếp tục triển khai kế hoạch biên soạn lịch sử truyền thống của Ngành do Ông Mai Xuân Bá–Giám đốc Sở, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì. Tại hội thảo các thành viên đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo Thông báo  số 4193/SGD&ĐT-VP, ngày 21/12/2010 về kết quả hội thảo biên soạn lịch sử truyền thống ngành Giáo dục Bình Thuận thời kỳ từ năm 1945 đến năm 2010. Sau khi nghe ý kiến trình bày của các thành viên, Chủ trì hội thảo kết luận như sau:

 

1.Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành Kế hoạch số 1204/SGD&ĐT-VP, ngày 29/5/2009 về việc Biên soạn lịch sử truyền thống ngành Giáo dục Bình Thuận thời kỳ từ năm 1945 đến năm 2010 đã được Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt theo tinh thần Chỉ thị số 37-CT/TU, ngày 01/8/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về việc “Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ, lịch sử truyền thống các cấp” và công văn số 797-CV/BTGTU, ngày 02/10/2008 của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Bình Thuận về việc “Hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 37 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ”; theo đó, Sở GD&ĐT phải hoàn thành công tác biên soạn và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt để phát hành vào năm 2012. Vì vậy, yêu cầu tất cả các thành viên của Ban Biên soạn, Ban biên tập căn cứ vào nhiệm vụ được giao cần phải tiếp tục chủ động, tập trung hoàn thành công tác biên soạn, biên tập trong năm 2011.

2. Ban Chỉ đạo đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các thành viên Ban Biên soạn trong việc sưu tầm, khai thác tư liệu thành văn, tư liệu từ nhân chứng giáo dục qua các thời kỳ lịch sử, góp phần phục vụ tốt cho công tác biên soạn đúng tiến độ của kế hoạch (đến nay đã cơ bản hoàn thành nội dung dự thảo các chương I, II, III, IV). Trong thời gian đến, yêu cầu các ông (bà) trong Ban Biên soạn ở các địa bàn được phân công tiếp tục tích cực trong việc tham khảo lịch sử truyền thống của các huyện, thị xã, thành phố và sưu tầm thêm một số hình ảnh, tư liệu bằng văn bản với yêu cầu chọn lọc, chính xác và trung thực với lịch sử của Ngành để tiếp tục bổ sung, phục vụ  cho công tác biên tập.

3. Trong tháng 3/2011 (chậm nhất là ngày 18/3/2011), yêu cầu các ông (bà) Trưởng nhóm biên soạn các chương I, II, III, IV của lịch sử truyền thống Ngành phải gửi bản thảo cho thư ký của Ban Chỉ đạo để tiến hành sao gửi cho tất cả thành viên của Ban Chỉ đạo, Ban Biên soạn, Ban Biên tập và các nhân chứng qua các thời kỳ có liên quan chuẩn bị tổ chức hội thảo góp ý kiến lần thứ nhất.

4. Thống nhất thời gian tổ chức hội thảo lần thứ nhất các chương I, II, III, IV, V vào tháng 04/2011 (dự kiến trong khoảng từ ngày 15/4/2011 đến ngày 20/4/2011) và  hội thảo lần thứ hai vào tháng 8/2011.

5. Xác định công tác nghiên cứu, biên soạn Lịch sử truyền thống ngành Giáo dục tỉnh Bình Thuận là nhiệm vụ chính trị của toàn Ngành. Do đó, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc  phải có trách nhiệm cùng với Sở GD&ĐT triển khai một số giải pháp nhằm phát huy lợi thế nguồn nhân lực của của đội ngũ CBQL, giáo viên của Ngành trong việc khai thác tư liệu, hình ảnh có liên quan đến lịch sử ngành qua các giai đoạn từ năm 1975 trở về trước từ các nguồn trong Ngành và ngoài xã hội để tiếp tục phục vụ cho công tác biên tập.

          6. Các ông (bà) thành viên của Ban biên soạn tiếp tục khẩn trương hoàn thành các chứng từ thanh toán theo đúng hướng dẫn số 3997/SGD&ĐT-KHTC, ngày 03/12/2010 của Sở GD&ĐT về việc Hướng dẫn chứng từ thanh toán biên soạn lịch sử truyền thống ngành Giáo dục và gửi trực tiếp cho phòng Kế hoạch-Tài chính Sở để tổng hợp quyết toán với Kho bạc Nhà nước tỉnh.

         

          Trên đây là kết quả hội thảo Ban Biên soạn lịch sử truyền thống Ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban biên soạn, Ban biên tập biết và thực hiện./.

                  

Nơi nhận:                                                                                                                         GIÁM ĐỐC                          

-Các thành viên BCĐ;                                                                                            KIÊM TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

-Các thành viên BBS;

-Các thành viên Ban BT;                                                                                                             

-Lưu VT, VP (QT 36b)                                                                                                           (Đã ký)

 

 

                                                                                                            Mai Xuân Bá

                                                                             

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech