Thông báo về việc tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài năm 2010

Thông báo

Thông báo về việc tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài năm 2010

Số tư liệu:811/TB-BGDĐT
Ngày ban hành:24-11-2009
Tệp đính kèm: 811-TB-BGDDT.zip

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 322/QĐ-TTg ngày 19/4/2000 và số 356/QĐ-TTg ngày 28/4/2005 về việc phê duyệt và điều chỉnh “Đề án đào tạo cán bộ khoa học, kỹ thuật tại các cơ sở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước” (dưới đây gọi tắt là Đề án 322), Công văn của Văn phòng Chính phủ số 3663/VPCP-KG ngày 15/7/2004 về việc sử dụng kinh phí xử lý nợ với Liên bang Nga và các Hiệp định, thỏa thuận hợp tác về giáo dục và đào tạo giữa Việt Nam với các nước và các tổ chức quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh đi học đại học ở nước ngoài năm 2010 như sau:

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech