Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2018 – 2019

Tin hoạt động

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2018 – 2019

27/02/2019 15:53:43
(GDTrH) Thực hiện Kế hoạch số 1905/KH-SGDĐT ngày 17/9/2018 về việc tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp tỉnh năm học 2018 – 2019 của Sở GDĐT Bình Thuận, trong thời gian từ ngày 07/01/2019 đến ngày 18/01/2019 vừa qua, Sở đã tổ chức thành công Hội thi GVDG cấp THCS năm học 2018-2019.

Đây là một hoạt động thường xuyên của ngành GD&ĐT được tổ chức nhằm mục đích phát hiện, công nhận và suy tôn những giáo viên dạy giỏi (GVDG); tạo cơ hội cho giáo viên (GV) tự học và sáng tạo; tạo điều kiện để GV và CBQL giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học. Hội thi còn là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, bổ sung đội ngũ giáo viên cốt cán, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới của giáo dục.

Hội thi năm nay có 183 giáo viên của 10 huyện, thị xã, thành phố đăng ký dự thi ở 14 môn học cấp THCS. Đến vòng thi giảng còn 97 giáo viên tham gia.

Hội thi đã đạt những thành công nổi bật như sau:

Về sáng kiến kinh nghiệm: Các sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng nghiên cứu khoa học sư phạm của giáo viên dự thi tập trung vào nội dung chuyên môn, nghiệp vụ theo môn học, một số ít đề cập đến công tác kiêm nhiệm (công tác chủ nhiệm lớp, công tác quản lý tổ chuyên môn và công tác giáo dục đạo đức, lối sống của học sinh). Sáng kiến kinh nghiệm trình bày khoa học rõ ràng, phù hợp với thực tiễn và theo đúng quy định. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm đã đề cập đến những vấn đề mới, cách làm mới, sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng, hiệu quả các giờ dạy; đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Nhiều sáng kiến kinh nghiệm được đúc kết kinh nghiệm trong giảng dạy, có sự đầu tư, sáng tạo và phù hợp với đặc trưng môn học, có thể áp dụng, phổ biến để nâng cao hiệu quả giảng dạy ở các nhà trường trong phạm vi toàn tỉnh.

Về bài thi năng lực: Đa số giáo viên dự thi hiểu và nắm bắt được những vấn đề trọng tâm, có tính thời sự đối với cấp học, các văn bản quy phạm pháp luật; nắm được nhiệm vụ trọng tâm của cấp THCS, những yêu cầu, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Về thi giảng:

Các giáo viên đều có tinh thần tích cực, chuẩn bị chu đáo, hầu hết các tiết thi giảng của giáo viên bám sát chuẩn kiến thức kỹ năng, đảm bảo được nội dung trọng tâm của bài, đảm bảo tính chính xác, khoa học, hệ thống...Chú trọng tính giáo dục và gắn bài giảng với thực tiễn. Nhiều giáo viên tỏ ra khá vững vàng, có kiến thức khá sâu rộng, vốn hiểu biết và tích hợp khéo léo các môn học vào nội dung bài dạy.

Mục tiêu bài dạy được thiết kế thể hiện rõ hoạt động của thầy và trò, phù hợp với yêu cầu, đặc trưng của từng môn học và phát huy được các đối tượng học sinh. Các tiết  thi giảng được giáo viên thể hiện tốt, đảm bảo mục tiêu của tiết học; hầu hết các tiết học được giáo viên mạnh dạn đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường sự tương tác giữa giáo viên và học sinh, phát huy được tính tích cực của học sinh, lựa chọn các kĩ thuật tổ chức phù hợp cho từng nhiệm vụ học tập của học sinh, tạo nên những giờ dạy mang tính sáng tạo, khoa học và khách quan, thực hiện dạy học lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm; giáo viên đóng vai trò định hướng, tổ chức hoạt động học cho học sinh. 

Việc sử dụng đồ dùng dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin được giáo viên khai thác tốt, có hiệu quả. Có 84/97 giáo viên với 177/184 giờ thi giảng đã ứng dụng CNTT và phát huy được thế mạnh của phương tiện dạy học hiện đại, có tác dụng cuốn hút học sinh. Phần lớn giáo viên hoàn thành tốt bài giảng. Có những tiết giáo viên thể hiện tính linh hoạt, hợp lí trong xử lí các tình huống. Đa số giáo viên sử dụng phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ rõ ràng và tạo được sự hấp dẫn, hứng thú cho học sinh như nêu vấn đề ngay đầu bài.

Trong các tiết dạy giáo viên quan sát và bao quát lớp toàn diện, phát hiện kịp thời những học sinh còn gặp khó khăn và đã có những biện pháp khuyến khích, hỗ trợ kịp thời cho học sinh. Giáo viên thực hiện tốt các phương pháp dạy học để học nắm vững kiến thức. Giáo viên có phương án kiểm tra, đánh giá với nhiều hình thức đa dạng như vấn đáp,trắc nghiệm, trò chơi, kĩ năng tái hiện kiến thức hợp lý trong quá trình tổ chức hoạt động học của học sinh. Xử lý tương đối tốt các tình huống sư phạm. Một số tiết được tích hợp tốt về liên môn, kỹ năng sống, giáo dục môi trường, giáo dục tư tưởng đạo đức cách mạng cho học sinh.

Đa số học sinh có tâm thế sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập. Tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ học tập. Học sinh tích cực trong việc tham gia thảo luận nhóm và trình bày sản phẩm của nhóm. Học sinh có sự chuẩn bị tốt bài mới ở nhà; có kỹ năng cốt lõi của từng môn học. Học sinh có khả năng tiếp nhận và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập giáo viên giao. Đa số các lớp có sự tích cực, chủ động, hợp tác với giáo viên khi giáo viên giao nhiệm vụ trong thảo luận nhóm cũng như làm việc cá nhân.  Một số em có kỹ năng trình bày kết quả học tập chính xác, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh thành công nêu trên, Hội thi còn có một số tồn tại cần khắc phục sau:

Về SKKN: Một số sáng kiến kinh nghiệm còn chung chung, chưa làm nổi bật rõ nội dung nghiên cứu, phần giải pháp thực hiện chưa thực sự trọng tâm, một số ít sáng kiến kinh nghiệm viết chưa đúng theo cấu trúc quy định; phần dẫn dắt chưa logic, thiếu tính hệ thống; Một số sáng kiến kinh nghiệm còn mang tính liệt kê các kiến thức cần dạy, không thể hiện rõ cách dạy, phương pháp dạy học mang tính đổi mới, sáng tạo, không có số liệu minh chứng cụ thể. Cá biệt một số sáng kiến còn sao chép, sử dụng tư liệu trên mạng internet, không phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.

Về tiết giảng:

Một số giáo viên xây dựng Kế hoạch bài dạy chưa dự trù các phương án để cho học sinh tham gia phản biện; Chưa thể hiện rõ trong việc đánh giá năng lực học sinh đặc thù với từng môn học.  Một số kế hoạch bài dạy thiết kế chuỗi hoạt động chưa phù hợp với nội dung, kiểu bài. Kĩ thuật tổ chức các hoạt động chưa phù hợp: kĩ thuật chuyển giao nhiệm vụ và kĩ thuật tổ chức hoạt động nhóm, bố trí nhóm chưa phù hợp, câu hỏi thảo luận nhóm chưa đảm bảo theo yêu cầu của bộ môn. Một bộ phận giáo viên chưa chú trọng đến các kĩ thuật dạy học tích cực, chủ yếu sử dụng đàm thoại; sắp xếp, bố trí các nhóm chưa hợp lí; giáo viên còn làm việc nhiều. Một số tiết giáo viên sử dụng phương pháp và hình thức chuyển giao nhiệm vụ chưa rõ ràng, chưa tạo được sự hấp dẫn cho học sinh, chưa tạo được tình huống cho học sinh phải suy nghĩ, tranh luận, thiếu thời gian hoạt động và trình bày sản phẩm. Một số giáo viên còn bị tâm lí, căng thẳng nên khả năng theo dõi, quan sát của giáo viên trong tiết dạy còn hạn chế: chưa phát hiện kịp thời những em gặp khó khăn, thiếu các biện pháp hỗ trợ, khuyến khích động viên học sinh dẫn đến không khí lớp học trầm.Khả năng kết hợp các phương pháp gợi mở, phân tích, tổng hợp của giáo viên trong các tiết dạy còn hạn chế. Giáo viên còn sử dụng những số liệu cũ, chậm cập nhật số liệu mới nên đã ảnh hưởng đến nội dung kiến thức bài dạy.Việc liên hệ thực tế lồng ghép giáo dục tư tưởng lòng yêu nước, đạo đức, bảo vệ môi trường, các kỹ năng sống cho học sinh chưa sâu. Một số bài dạy tích hợp liên môn thực hiện chưa tốt. Một số nội dung kiến thức bài dạy chưa được khai thác triệt để, giải thích chưa thật hợp lý.

Số học sinh tham gia hoạt động chưa đều hoặc còn một số học sinh không tham gia hoạt động; Một số tiết học sinh chưa có tâm thế sẵn sàng cho việc thực hiện nhiệm vụ học tập, học sinh học còn thụ động. Sự tương tác của giáo viên và học sinh chưa tốt, vẫn còn hiện tượng học sinh chưa thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của giáo viên.Một bộ phận học sinh chưa có khả năng làm việc nhóm như việc trao đổi, trình bày sản phẩm, trao đổi sản phẩm và tham gia nhận xét đánh giá sản phẩm của nhóm bạn. Khả năng tiếp thu bài của học sinh giữa các khối lớp chưa thật đều nên có vài lớp học sinh yếu nhiều thì có một số em chưa thật sự tích cực chủ động hợp tác với giáo viên thực hiện yêu cầu của nội dung bài dạy.      

Kết quả cụ thể của Hội thi:

Giáo viên được công nhận danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2018-2019: 84/97 (86,6%) giáo viên, tăng 11,6%  so với kết quả hội thi năm học 2014-2015 (87/116 chiếm tỷ lệ 75,0%); 

Hội thi GVDG cấp THCS năm học 2018-2019 đã thành công tốt đẹp. Hội thi đã suy tôn được những GVDG cấp THCS của toàn tỉnh; đem lại nhiều trải nghiệm chuyên môn quý giá cho mỗi GV trực tiếp tham dự, các GV dự giờ, các GV được phân công trợ giúp đồng nghiệp; nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc về chỉ đạo, tổ chức hoạt động chuyên môn cho đội ngũ chuyên viên, cán bộ quản lí. Hội thi được đánh giá tích cực, đặc biệt từ phía GV tham dự và HS. Đây là cơ hội để các thầy giáo, cô giáo thử nghiệm ý tưởng sáng tạo, đổi mới dạy học. Bước ra từ Hội thi này, các thầy cô đều cảm nhận chung là có thêm được sự tự tin, lòng yêu nghề, niềm say mê cống hiến cho sự nghiệp giáo dục tỉnh nhà.  

Quyết định thành công trên, chính là các thầy giáo cô giáo trực tiếp tham dự Hội thi- những GV thực sự tâm huyết, yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm và cầu thị. Đằng sau các thầy cô giáo là tập thể các tổ, nhóm chuyên môn, đội ngũ cốt cán của các huyện, thị xã, thành phố đã không quản ngại, vượt lên nhiều khó khăn để đồng lòng trên hành trình học hỏi, hoàn thiện nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Trong thành công trên có phần đóng góp của Ban Giám khảo là những GV cốt cán đã hết sức nỗ lực trong quá trình đánh giá đảm bảo khách quan, công bằng, công tâm.


Mỗi giáo viên đạt loại giỏi qua hội thi phải là những hạt nhân tích cực, nhiệt tình trong chuyên môn của đơn vị mình, tiếp tục trau dồi, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liên kết web

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

0738218
 
 
 
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục đào tạo Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech