Chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2024
Lượt xem: 102

Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ vừa ban hành Thông báo số 4/TB-BCĐCCHC ngày 23/01/2023 kết luận cuộc họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Bộ Nội vụ (Ban Chỉ đạo).

anh tin bai

Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo mở rộng ngày 16/01/2024.

Thông báo nêu rõ, ngày 16/01/2024, Ban Chỉ đạo đã tổ chức cuộc họp mở rộng nhằm đánh giá tình hình, kết quả CCHC năm 2023 và triển khai kế hoạch CCHC năm 2024 của Bộ. Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo Vụ Cải cách hành chính trình bày Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác CCHC năm 2024 của Bộ Nội vụ; ý kiến phát biểu của các thành viên Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp kết luận như sau:

Ghi nhận và đánh giá cao Vụ Cải cách hành chính cùng các đơn vị có liên quan đã tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Bộ trưởng, Lãnh đạo Bộ trong việc hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo triển khai đẩy mạnh CCHC trong phạm vi Bộ Nội vụ nói riêng, trên phạm vi cả nước nói chung; biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được trong thời gian qua, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo các đơn vị đã góp phần tạo nên kết quả chung trong công tác CCHC của Bộ… Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác CCHC của Bộ vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần sớm tập trung khắc phục.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thứ trưởng Nguyễn Trọng Thừa, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo yêu cầu:

Các thành viên của Ban Chỉ đạo và lãnh đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ chủ động nghiên cứu, rà soát, đề xuất giải pháp đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch CCHC năm 2024 của Bộ, với các nhiệm vụ cụ thể được giao tại Quyết định số 1062/QĐ-BNV ngày 26/12/2023; đồng thời tham mưu đẩy mạnh triển khai thực hiện CCHC trên phạm vi cả nước đặc biệt là đối với các mảng, lĩnh vực do Bộ Nội vụ trực tiếp phụ trách; xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2024 của đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác CCHC chung của Bộ, tích cực, chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch năm và các nhiệm vụ được phân công…

Vụ Cải cách hành chính tích cực, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo, Lãnh đạo Bộ tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Kế hoạch CCHC năm 2024 của Bộ Nội vụ. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác CCHC trong phạm vi Bộ Nội vụ và trên phạm vi cả nước; tổ chức triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2024 bảo đảm hiệu quả, chính xác, khách quan; có giải pháp nhằm duy trì, cải thiện Chỉ số CCHC của Bộ…

Vụ Pháp chế chủ trì triển khai các nhiệm vụ về Cải cách thể chế trong Kế hoạch CCHC năm 2024 của Bộ Nội vụ;... chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về kiểm tra, rà soát, theo dõi thi hành pháp luật, bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung, nhiệm vụ theo dõi thi hành pháp luật.

Văn phòng Bộ tăng cường rà soát, kiểm kê, đôn đốc các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm của Bộ, bảo đảm đúng thời gian quy định, tránh bỏ sót nhiệm vụ;… chủ trì triển khai các nhiệm vụ về Cải cách thủ tục hành chính trong Kế hoạch CCHC năm 2024 của Bộ Nội vụ. Tham mưu Lãnh đạo Bộ có giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Bộ phận Một cửa của Bộ Nội vụ; có giải pháp kết nối, đồng bộ dữ liệu tiếp nhận và giải quyết TTHC với các đơn vị trực thuộc Bộ; kết nối, khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong tiếp nhận và giải quyết TTHC.

Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì triển khai các nhiệm vụ về Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước và Cải cách chế độ công vụ trong Kế hoạch CCHC năm 2024 của Bộ Nội vụ; tham mưu tổ chức thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Bộ. Tham mưu, tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, k năng phối hợp trong thực thi công vụ và đạo đức công vụ. Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, bổ nhiệm công chức, viên chức và đội ngũ lãnh đạo quản lý các cấp bảo đảm tính công khai, minh bạch...

Vụ Kế hoạch - Tài chính chủ trì triển khai các nhiệm vụ về Cải cách tài chính công trong Kế hoạch CCHC năm 2024 của Bộ Nội vụ; tham mưu, tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Ngân sách Nhà nước hàng năm. Chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí của Bộ; nâng cao hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài sản công; nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế tự chủ về sử dụng kinh phí quản lý hành chính và cơ chế tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ; không để xảy ra vi phạm trong việc thực hiện quy định về tài chính tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ. 

Trung tâm Thông tin chủ trì triển khai các nhiệm vụ về Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số trong Kế hoạch CCHC; tham mưu đẩy mạnh triển khai Kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 của Bộ. Hoàn thiện các tính năng trong Phần mềm quản lý văn bản của Bộ (Voffice) để nâng cao hiệu quả làm việc trong quá trình khai thác sử dụng phần mềm, trong đó đặc biệt lưu ý tính năng liên thông văn bản với các bộ, các địa phương, tra cứu văn bản, tin nhắn SMS thông báo công việc trên Voffice,… 

Trung tâm Thông tin, Tạp chí Tổ chức nhà nước phối hợp với Vụ Cải cách hành chính và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền CCHC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ, website CCHC, Bản tin điện tử CCHC; các nền tảng ứng dụng và các hình thức khác theo quy định./.

Theo: https://tcnn.vn/

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang